Kršitve s področja trga finančnih instrumentov

Izdajatelji vrednostnih papirjev, ki delujejo na slovenskem finančnem trgu, so podvrženi številnim omejitvam in obveznostim, ki jih morajo izpolnjevati pri nastopanju na finančnem trgu. Takšne obveznosti v odnosu do vlagateljev zajemajo predvsem zagotovitev zadostnih in točnih informacij glede finančnega instrumenta, ki ga ponujajo, oz. stanja zadevne družbe, na katero se ta instrument nanaša.

Če vlagatelju ob nakupu posameznega finančnega instrumenta, ali kasneje, niso dane ustrezne informacije, da bi se vlagatelj lahko informirano odločil o nakupu oziroma prodaji posameznega finančnega instrumenta, ali informacije, ki kako drugače vplivajo na imetništvo finančnih instrumentov, bi zaradi ravnanja izdajateljev vrednostnih papirjev (ali drugih oseb, ki so zavezane ravnati v skladu s pravili o nastopanju na finančnem trgu) vlagateljem lahko nastala škoda.

Tipična ravnanja izdajateljev (ali drugih oseb, ki so zavezane ravnati v skladu s pravili o nastopanju na finančnem trgu), ki bi vlagateljem lahko povzročila škodo, so npr.:

 • kršitve glede obveznosti objave prospekta (izdajatelj npr. sploh ni objavil prospekta; ta ni bil objavljen na pravilen način oziroma ni vseboval vseh zahtevanih sestavin);
 • nezadostne/zavajajoče informacije glede finančnega instrumenta (izdajatelj je v prospektu določene informacije predstavil na način, da jih nepoučeni vlagatelj ni razumel niti ni mogel razumeti na pravilen način);
 • kršitve pojasnilne dolžnosti banke;
 • trgovanje na podlagi notranjih informacij;
 • nakup vrednostnih papirjev, ki mu je sledila razlastitev z ukrepom bail-in;
 • vključenosti v piramidno shemo (t. i. Ponzijeve sheme);
 • zavajanja, da gre za zanesljivega izdajatelja vrednostnih papirjev, ki pa v resnici posluje v nasprotju s predpisi (npr. v primeru ponujanja izdajatelja iz tretje države, ki ne izpolnjuje pogojev v skladu z zakonodajo);
 • investiranja večje vsote denarja na podlagi neresničnih informacij o podjetju ali naložbi (npr. da je podjetje vedelo za izgube ali drug dogodek, zaradi katerega bo vrednost delnic v prihodnosti zelo padla, predstavljalo pa se je kot zelo uspešno in s tem vabilo vlagatelje);
 • investiranja na podlagi oglasov, da gre za naložbo z zagotovljenimi visokimi donosi, ki se izkaže za spodletelo;
 • drugih vrst tržne manipulacije (npr. oddaje naročil, ki se niso izvršila, razširjanje napačnih ali zavajajočih informacij (tudi prek spleta), namerna izpustitev pomembnih dejstev in zavestno netočno poročanje o informacijah);
 • nerazkritja notranjih informacij s strani družbe, kljub temu, da ima to obveznost, ali
 • druge kršitve obveznosti izdajateljev, ki ima za posledico oškodovanje vlagateljev.

V kolikor menite, da ste bili kot vlagatelj zaradi zgoraj navedenih ali podobnih ravnanj, ki so posledica kršitev pravil s področja finančnih trgov, oškodovani, in se vam zdi verjetno, da so bili z istim ali podobnim ravnanjem oškodovani tudi drugi vlagatelji, se lahko obrnete na nas s predlogom za kolektivno tožbo.

Uveljavi svoje pravice.

sl_SISlovenian