O nas

Zavod KOLEKTIV 99, kolektivno varstvo in uveljavljanje pravic, je nevladna organizacija, namenjena varstvu in kolektivnemu uveljavljanju pravic posameznic in posameznikov z najrazličnejših področij našega vsakdana. Zavod je vpisan v register potrošniških organizacij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Posebno pozornost posvečamo naslednjim ključnim področjem delovanja in življenja vsakega izmed nas:
– varstvu pravic potrošnikov v najširšem pomenu;
– varstvu pravic delavcev drugih zaposlenih in samozaposlenih oseb;
– varstvu naših okoljskih pravic, s posebnim poudarkom na naši ustavni pravici do zdravega življenjskega okolja.

Zavod so ustanovili Milena – finančnica, ki se dnevno srečuje z vprašanjem vrednosti in vrednot ljudi -, Peter – inženir, ki se bori, da pravice večine ne pristanejo v rokah manjšine – in Sašo – filozof in nevladnik, ki prisega na družbeno participacijo in angažiranost, saj družbene pravice niso nekaj samoumevnega. Različna znanja in izkušnje so povezali v skupno poslanstvo varovanja in kolektivnega uveljavljanja naših potrošniških pravic, naših delavskih pravic in naših okoljskih pravic. Prepričani so, da je v slogi moč in da smo kot skupina močnejši in lažje varujemo naše pravice v odnosu do finančno močnih subjektov na trgu dobrin in dela. Zato so k sodelovanju povabili posameznike z različnih področij. Še naprej smo odprti za sodelovanje! Vabimo vas, da stopite z nami v stik ali na naši spletni strani prijavite kršitve, ki jih zaznate.

Zavod KOLEKTIV 99 je bil ustanovljen z namenom opravljanja nalog in dejavnosti varstva in kolektivnega uveljavljanja pravic posameznic in posameznikov s področij varstva okolja, vključno z zdravim življenjskim okoljem, varstva pravic potrošnikov ter varstva pravic delavcev in drugih zaposlenih in samozaposlenih oseb.

Cilji zavoda so skozi različne oblike podpore, spodbujanja javnih razprav, organizacije različnih aktivnosti ter neformalnega in formalnega kolektivnega zastopanja posameznic in posameznikov: (1) zagotavljati platformo za ozaveščanje posameznic in posameznikov o njihovih pravicah; (2) s partnerskimi organizacijami ustvarjati okolje za spodbujanje razprav o pravicah posameznic in posameznikov s področja varstva okolja, vključno z zdravim življenjskim okoljem, varstva pravic potrošnikov ter varstva pravic delavcev in drugih zaposlenih in samozaposlenih oseb; (3) v interesu ter v imenu in za račun posameznic in posameznikov kolektivno uveljavljati pravice z različnih področij; (4) zagotavljati ustrezno podporo mreženju med posameznicami ter posamezniki, skupinami in organizacijami s področij delovanja Zavoda, s ciljem razvoja in implementacije idej ter širjenja pravic posameznic in posameznikov; (5) organizirati različna izobraževanja, delavnice in treninge posameznicam, skupinam in organizacijam nosilkam idej iz področij zaradi katerih je zavod ustanovljen; (6) omogočati prenos raziskav in raziskovalnih projektov strokovne javnosti v prakso, pri čemer bi bil poseben poudarek na povezovanju med teorijo in prakso; in (7) zagotavljati okolje za razvijanje eksperimentalno razvojnih projektov in testiranje novih zakonodajnih in drugih predlogov, ki bi omogočali implementacijo nove zakonodaje in praks na področja zaradi katerih je zavod ustanovljen, vse s ciljem povečavanja zavesti o pravicah posameznic in posameznikov ter povečevanja varstva pravic posameznic in posameznikov.

Glavna dejavnost Zavoda KOLEKTIV 99 je dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij (SKD: 94.999). Ostale dejavnosti zavoda, ki služijo za podporo glavni dejavnosti, so: 58.110 – Izdajanje knjig, 58.130 – Izdajanje časopisov, 58.140 – Izdajanje revij in druge periodike, 58.190 – Drugo založništvo, 58.290 – Drugo izdajanje programja, 59.110 – Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj, 62.010 – Računalniško programiranje, 62.030 – Upravljanje računalniških naprav in sistemov, 62.090 – Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti, 63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, 63.120 – Obratovanje spletnih portalov, 63.990 – Drugo informiranje, 69.103 – Druge pravne dejavnosti, 69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje, 70.210 – Dejavnost stikov z javnostjo, 70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje, 72.110 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije, 72.190 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, 72.200 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike, 73.200 – Raziskovanje trga in javnega mnenja, 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje, 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas, 94.120 – Dejavnost strokovnih združenj, in 96.090 – Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

V skladu z Aktom o ustanovitvi in Statutom Zavod KOLEKTIV 99 vodi direktor zavoda, ki je zakoniti zastopnik zavoda. Poleg tega ima Zavod KOLEKTIV 99 oblikovan tudi Svet zavoda, katerega člana sta dr. Peter Merc in Matjaž Trebše. Ker je Zavod KOLEKTIV 99 ustanovljen kot zavod, nima članov, temveč zgolj tri ustanovitelje (Sašo Stojanovič Lenčič, Milena Kosi in Peter Mulec) ter podpornike in zunanje sodelavce.

Zavod KOLEKTIV 99 svoje delovanje do tega trenutka v splošnem financira iz prispevkov ustanoviteljev. V skladu z Aktom o ustanovitvi pa lahko svojo dejavnost financira tudi s prispevki ustanoviteljev, s prihodki lastnih dejavnosti, iz sredstev pridobljenih na razpisih ali na podlagi drugega kandidiranja zavoda, s subvencijami, iz sredstev domačih in tujih fundacij, iz sredstev lokalnih skupnosti, s sponzorstvom, z donacijami in dotacijami, z darili občanov in prostovoljnim delom, s plačevanjem storitev, iz projektov, z drugimi odplačnimi storitvami, ter iz drugih virov in pod pogoji, določenimi z zakonom.

Poleg tega Zavod KOLEKTIV 99 posamezne postopke s kolektivnimi tožbami v zadevah Apple in Floor financira na način, da je za financiranje teh kolektivnih tožb v skladu z Zakonom o kolektivnih tožbah zagotovil financerja. V primeru kolektivne tožbe zoper Apple in banke ADDIKO BANK, BKS, DEŽELNA BANKA SLOVENIJE, DELAVSKA HRANILNICA, Gorenjska banka, Intesa Sanpaolo, NLB (prej tudi N Banka), NKBM, SKB in UNICREDIT BANKA je takšen financer Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji o.p., d.o.o., v primeru kolektivne tožbe zoper banko SPARKASSE d.d. pa Odvetniška družba Gaberščik o.p., d.o.o.

Direktor:
Sašo Stojanovič Lenčič

Informacije za medije:
press(a)kolektiv99.si

Nas želite podpreti?

Donacijo lahko nakažete:

Zavod KOLEKTIV 99
Trubarjeva 22
1000 Ljubljana

TRR: SI56 1010 0005 8237 243 (Banka Intesa Sanpaolo)
Namen: Donacija (koda: CHAR)

Sledite nam na družbenih omrežjih:

sl_SISlovenian