Kaj so kolektivni spori

Zavod KOLEKTIV 99 svoje aktivnosti usmerja v kolektivno varstvo in uveljavljanje pravic posameznic in posameznikov. Programi in projekti ozaveščanja posameznic in posameznikov o njihovih pravicah so namenjeni preventivnemu varstvu njihovih pravic, to je seznanjanju posameznikov o njihovih pravicah ter zmanjševanju in preprečevanju situacij, ko bi prihajalo do masovnih kršenj pravic posameznikov.

Pomemben del dejavnosti zavoda pa je tudi kolektivno uveljavljanje pravic v imenu in za račun posameznic in posameznikov. Zavod KOLEKTIV 99 služi kot platforma za skupinsko uveljavljanje pravic posameznikov proti gospodarskim subjektom ali posameznikom, ki s svojimi ravnanji kršijo veljavne predpise s področij delovanja zavoda, s tem pa škodijo dobrobiti posameznic ali posameznikov ali pa jim s svojim ravnanjem celo povzročajo škodo.

V letu 2018 je slovenski pravnih red postal bogatejši za možnost skupinskega uveljavljanja pravic posameznikov prek instituta kolektivnega spora, ki ga ureja Zakon o kolektivnih sporih. S tem je bila uzakonjena možnost, da sodišče z eno sodbo reši vse zahtevke, ki zadevajo ista, podobna ali povezana dejanska ali pravna vprašanja in ki se nanašajo na isti primer množičnega oškodovanja.

Glavna prednost tovrstnih sporov za posameznika je, da posamezniku dostop do sodišča omogočijo tudi v primerih, ko se to posamezniku v posameznem primeru ne bi splačalo (ker gre npr. za takšno kršitev njegovih pravic, da bi njihovo uveljavljanje na ravni posameznika povzročilo prevelike stroške v primerjavi z možnim izidom). Poleg navedenega pa tovrstni spori pozitivno vplivajo tudi na pravni sistem kot celoto, saj lahko vodijo do manjše obremenjenosti sodišč (saj se več sporov združi v enega), prav tako pa predstavljajo pritisk na gospodarske subjektom da njihova neskladna in pogosto nezakonita ravnanja ne bodo ostala nekaznovana.

Takšni spori so široko razširjeni v Združenih državah Amerike, v Evropi pa so postali aktualni šele v zadnjih letih, ko je vedno več držav svoje zakonodaje prilagodilo tako, da so jih omogočile. Slovenije je pri tem ena vodilnih evropskih držav, saj je evropske predpise v slovenski pravni red implementirala tako, da je skupinam posameznic in posameznikov zagotovila široke možnosti skupinskega uveljavljanja njihovih pravic.

Obstaja dve temeljni obliki kolektivnih sporov, in sicer:

  • spori po sistemu vključitve (opt-in sistem), ko mora posameznik izrecno izjaviti, da se pridružuje skupini, ki skupinsko uveljavlja svoje pravice;
  • spori po sistemu izključitve (opt-out sistem), pri katerih so posamezniki z določenimi skupnimi lastnostmi praviloma zajeti v skupino, razen če v določenem roku in na predpisan način izjavijo, da ne želijo biti del skupine in ne želijo sodelovati v posameznem kolektivnem sporu.

Odločitev, katera od oblik bo uporabljena v posameznem sporu, sprejme sodišče. O odločitvi sodišča in o pravilih in načinu sodelovanja so posamezniki obveščeni na način, ki ga določi sodišče. O sporih, v katerih bo pravice posameznic in posameznikov uveljavljal Zavod KOLEKTIV 99 boste redno in sproti obveščeni na spletni strani zavoda in na druge načine, ki bodo predpisani za posamezni primer.

V tej fazi je z vidika posameznika bistveno le, da posameznice in posamezniki nimate nikakršnih stroškov z udeležbo v skupinskem sporu. Od sodelovanja pri skupinski tožbi ima tako posameznica ali posameznik lahko le koristi. Vodenje spora, organiziranje pravnega zastopanja in dejansko zastopanje v celoti izvaja Zavod KOLEKTIV 99, ki vas o poteku spora in končnem izidu posameznega spora obvešča na predpisane načine.

sl_SISlovenian