Guess kolektivka

Povzetek

Obrazec za evidentiranje lastništva izdelka Guess najdete tukaj.

Evropska Komisija je dne 17. 12. 2018 v zadevi AT.40428 – GUESS ugotovila, da so podjetja Guess?, Inc., Guess? Europe, B.V. in Guess Europe Sagl (vsa tri podjetja v nadaljevanju skupaj kot “Guess“) najmanj v obdobju med 1.1.2014 in 31.10.2017 (torej 1400 dni) prek različnih pogodbenih zavez s svojimi distributerji (omejevanje uporabe blagovne znamke Guess pri oglaševanju; omejevanje prodaje prek spleta; geo-blocking; ipd.) omejevala konkurenco na trgu veleprodaje in maloprodaje oblačil in dodatkov za ženske, moške in otroke v 27 državah članicah Evropske Unije. Komisija je Guess zaradi ugotovljenih kršitev v plačilo naložila globo v znesku 39.821.000 EUR.

V zvezi s prodajo izdelkov Guess v Sloveniji je ugotovila, da so bili potrošniki zaradi posledic protipravnih ravnanj podjetja Guess v Sloveniji primorani izdelke Guess kupovati po cenah, ki so bile 5-10% višje od cen, ki bi se ob odsotnosti teh omejitev sicer oblikovale na trgu. Po najboljših ocenah Zavoda KOLEKTIV 99, ki temeljijo na internih izračunih in javno dostopnih podatkih, je bila slovenskih potrošnikov z ravnanjem Guess povzročena škoda v skupnem znesku približno 1.500.000 EUR (vsakemu potrošniku posebej pa škoda v znesku 5-10% zneska, ki so ga v obdobju med 1.1.2014 in 31.10.2017 plačali za posamezni izdelek Guess).

Zavod KOLEKTIV 99 zato intenzivno dela na pripravi kolektivne odškodninske tožbe zoper Guess. S tožbo bo Zavod KOLEKTIV 99 v imenu in za račun vseh odškodovanih potrošnikov od Guess zahteval povračilo povzročene škode in sicer tako, da bi bila vsakemu potrošniku individualno povrnjena povzročena škoda v znesku 5-10% zneska, ki so ga v relevantnem obdobju plačali za posamezni izdelek Guess.

V nadaljnjih tednih vas bo Zavod KOLEKTIV 99 prek te spletne strani in drugih kanalov obveščanja (socialna omrežja; časopis; idr.) obveščal o nadaljnjih korakih uveljavljanja odškodninske odgovornosti Guess, zato vas vabimo, da spletno stran Zavoda KOLEKTIV 99 redno spremljate. Na tej podstrani, namenjeni Guess-u, bomo prav tako redno objavljali vsa pisanja in korake, ki jih bo v zvezi z uveljavljanjem odškodninske odgovornosti zoper Guess izvedel Zavod KOLEKTIV 99. Vsakdo, ki je v obdobju med 1.1.2014 in 31.10.2017 v katerikoli trgovini v Sloveniji kupil izdelek podjetja Guess, bo tudi povabljen, da z Zavodom KOLEKTIV 99 deli čim več podatkov o svojem nakupu Guess izdelkov, prav tako pa bo imel vsakdo tudi možnost, da se prijavi na posebne e-novice, prek katerih bo Zavod KOLEKTIV 99 vse prizadete potrošnice in potrošnike tedensko obveščal o poteku kolektivne tožbe zoper Guess.

Več o sami zadevi si lahko podrobneje preberete v nadaljevanju te podstrani.

Opis kršitve

Evropska Komisija je dne 17. 12. 2018 v zadevi AT.40428 – GUESS sprejela prepovedno odločbo, s katero je na podlagi 7. člena Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe in v zvezi s 101. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije odločila, da so podjetja Guess?, Inc., Guess? Europe, B.V. in Guess Europe Sagl (vsa tri podjetja v nadaljevanju skupaj kot “Guess“), najmanj v obdobju med 1.1.2014 in 31.10.2017 (torej 1400 dni) prek različnih pogodbenih zavez s svojimi distributerji, ki so člani sistema selektivne distribucije, omejevalo konkurenco na trgu veleprodaje in maloprodaje oblačil in dodatkov za ženske, moške in otroke v 27 državah članicah Evropske Unije.

Komisije je ugotovila, da so bile omejevalne določbe in ravnanja, ki jih je izvajalo podjetje Guess, del splošne strategije podjetja, katere namen je bil preusmeriti spletno prodajo izdelkov podjetja Guess na lastno spletišče ter omejiti kon­kurenco znotraj blagovne znamke med pooblaščenimi distributerji. Podjetje Guess je omejevalo pooblaščene distri­buterje v svojem sistemu selektivne distribucije pri:

  • uporabi blagovnih znamk Guess za oglaševanje pri spletnem iskanju;
  • prodaji na spletu (pooblaščenim distributerjem je bila onemogočena prodaja na spletu brez predhodne odobritve oz. posebnega dovoljenja s strani podjetja Guess, pri čemer je imel Guess popolno diskrecijo za odobritev ali zavrnitev dovoljenja, za odločanje o izdaji dovoljenja pa niso bila določena nobena merila kakovosti)
  • prodaji končnim uporabnikom, ki so bili zunaj dodeljenega ozemlja distributerjev;
  • navzkrižni prodaji med pooblaščenimi distributerji (trgovci na debelo in trgovci na drobno);
  • neodvisnem določanju njihovih cen pri nadaljnji prodaji.

Pogodbene zaveze z distributerji so podjetju Guess omogočile delitev evropskih trgov.

V sporočilu za javnost z dne 17.12.2018 je Komisija glede kršitve, ki jih je ugotovila z odločbo, izpostavila ugotovitev, da so bile v posledici omejevalnih praks podjetja Guess v državah srednje in vzhodne Evrope (Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenia) maloprodajne cene izdelkov Guess v povprečju za 5-10% višje kot v zahodni Evropi. Ker je Guess v nasprotju s 101. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije protipravno omejeval čezmejne prodaje, izvajal geo-blocking in omejeval navzkrižne prodaje, je s tem po ugotovitvah Komisije povzročil, da so bili potrošniki v Sloveniji (in številnih drugih državah) primorani izdelke Guess kupovati po cenah, ki so višje od cen, ki bi se ob odsotnosti teh omejitev sicer oblikovale na trgu. Potrošnikom v Sloveniji (in drugih prizadetih državah) je zato nastala škoda (zaradi preplačil kupljenih izdelkov se je premoženje potrošnikov z nakupom zmanjšalo bolj, kot bi se, če Guess ne bi izvajal tovrstnih praks).

Komisija je Guess zaradi pritopravnega ravnanja v plačilo naložila tudi globo v znesku 39.821.000 EUR. Guess zoper odločitev Komisije ni vložil tožbe pred Sodiščem EU, zaradi česar je odločitev postala pravnomočna, Komisija pa je dne 5.3.2019 zadevo zaključila.

Odškodninska odgovornost Guess

Že v svojem sporočilu za javnost z dne 17.12.2018 je Komisija morebitne oškodovance poučila o možnosti, da od Guess na podlagi pravil nacionalne zakonodaje v zvezi z ugotovljenimi kršitvami zahtevajo povračilo škode, ki jih je zaradi nezakonitih ravnanj Guess nastala.

Za slovenske potrošnice in potrošnike je v zvezi z nastalo škodo upošteven predvsem Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (»ZPOmK-1«), ki določa, da ima “oseba, ki je utrpela škodo, povzročeno s kršitvijo konkurenčnega prava, pravico do povrnitve škode po splošnih pravilih zakona, ki ureja obligacijska razmerja”.

Po splošnih pravilih obligacijskega zakonika je vsakdo, ki drugemu povzroči škodo, to škodo dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde (131. člen Obligacijskega zakonika). V konkretnem primeru v kontekstu pravno priznane škode v poštev pride povračilo t. i. navadne škode (škode, ki odslikava zmanjšanje premoženja oškodovanca) (132. člen Obligacijskega zakonika).

Ker je že Komisija ugotovila, da so bili potrošniki v Sloveniji (in številnih drugih državah) primorani izdelke Guess kupovati po cenah, ki so bile 5-10% višje od cen, ki bi se ob odsotnosti teh omejitev sicer oblikovale na trgu, je bila z ravnanjem Guess vsakemu potrošniku, ki je v obdobju med 1.1.2014 in 31.10.2017 v katerikoli trgovini v Republiki Sloveniji kupil izdelek podjetja Guess, povzročena škoda, ki je enaka znesku 5-10% zneska, ki ga je potrošnik plačal za takšen izdelek (npr. če je potrošnik v relevantnem obdobju izdelek Guess kupil po ceni 200 EUR, je bila takšnemu potrošniku z ravnanjem Guess povzročena škoda v znesku 10-20 EUR).

Da bi Zavod KOLEKTIV 99 lahko čim bolj natančno ocenil razsežnosti škode, ki jo je s svojim ravnanjem slovenskim potrošnikom povzročil Guess, je Zavod KOLEKTIV 99 pri Komisiji zahteval vpogled v spis zadeve AT.40428 – GUESS, saj je tako želel pridobiti dostop do podatkov o količini, naravi in veleprodajni ter maloprodajni vrednosti izdelkov Guess, ki so bili v relevantnem obdobju prodani na območju Republike Slovenije, ter do podatkov na podlagi katerih je Komisija ugotovila, da so bile v posledici ravnanj Guess cene izdelkov v Sloveniji 5-10% višje, kot v državah zahodne Evrope. Komisija je zahtevo Zavoda KOLEKTIV 99 za enkrat zavrnila, pri čemer je pojasnila, da Zavod KOLEKTIV 99 dostop do tovrstnih podatkov lahko zahteva preko odredbe nacionalnega sodišča.

Ker Zavod KOLEKTIV 99 za enkrat ni uspel pridobiti natančnih podatkov o količini, naravi in veleprodajni ter maloprodajni vrednosti izdelkov Guess, ki so bili v relevantnem obdobju prodani na območju Republike Slovenije, je višino celotnega oškodovanja slovenskih potrošnic in potrošnikov ocenil na podlagi javno dostopnih podatkov. Zavod KOLEKTIV 99 ocenjuje, da je Guess slovenskim potrošnicam in potrošnikom povzročil škodo v skupnem znesku 3.500.000 EUR, kar je tudi škoda, katere plačilo bo v imenu vseh oškodovanih potrošnic in potrošnikov uveljavljal s kolektivno odškodninsko tožbo.

Nadaljnji postopek

Zavod KOLEKTIV 99 je dne 24.7.2020 po pooblaščeni Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., na Guess naslovil zadnji opomin pred tožbo s predlogom za sklenitev kolektivne poravnave.

V kolikor Zavod KOLEKTIV 99 v imenu in za račun slovenskih potrošnic in potrošnikov v naslednjih tednih z Guess ne bo uspel doseči soglasja o sklenitvi poravnave, bo Zavod KOLEKTIV 99 predvidoma do 10.11.2021 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vložil kolektivno odškodninsko tožbo za plačilo 1.500.000 EUR (po sistemu, da se vsakemu prizadetemu potrošniku ob predložitvi ustreznih dokazil /oziroma izpolnjevanju s strani sodišča določenih pogojev/ izplača odškodnina v znesku 5-10% zneska, ki ga je tak potrošnik v obdobju med 1.1.2014 in 31.10.2017 v katerikoli trgovini v Republiki Sloveniji plačal za Guess izdelek).

O poteku postopka vas bomo sproti in ažurno obveščali prek te spletne strani in drugih komunikacijskih kanalov Zavoda KOLEKTIV 99.

PRAVNO OBVESTILO: Zavod KOLEKTIV 99 bo s tožbo uveljavljal zgolj plačilo navadne škode zaradi ravnanj Guess, ki so bila ugotovljena z odločbo Komisije v zadevi AT.40428 – GUESS. V kolikor menite, da vam je zaradi ravnanj Guess nastala kakršnakoli druga škoda (škoda zaradi izgubljenega dobička ali nepremoženjska škoda) ali da vam je Guess s kakšnim svojim drugim ravnanjem povzročil kakršnokoli škodo, vam svetujemo, da svoje pravice zavarujete tako, da si poiščete pravno pomoč, saj Zavod KOLEKTIV 99 tovrstne škode z napovedano tožbo ne more ali pa ne bo uveljavljal. Zavod KOLEKTIV 99 si bo v sodelovanju s pravnim pooblaščencem Odvetniško družbo Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. po svojih najboljšim močeh in pravnem znanju prizadeval doseči čim višji znesek odškodnine, ki pripada odškodovanim potrošnicam in potrošnikom, z vložitvijo tožbe pa ne prevzema nikakršne obligacije rezultata, saj je končna odločitev o oškodovanju in višini oškodovanja odvisna od poteka nadaljnjega postopka in izida dokazovanja v morebitnem postopku kolektivnega spora. Pooblaščena Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. je v mandatnem razmerju zgolj z Zavodom KOLEKTIV 99 in zastopa le Zavod KOLEKTIV 99, ki si kot reprezentativna organizacija prizadeva zastopati oškodovanke in oškodovance kot skupino. Pooblaščena Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. ne zastopa posameznih oškodovank in/ali oškodovancev.

en_USEnglish