Škoda zaradi okoljskih nesreč

Škodljive industrijske in infrastrukturne dejavnosti, vreme ter neodgovorni posegi posameznikov, podjetij ali celo države v okolje, najpogosteje vplivajo na širšo okolico in na večje število ljudi.

Čeprav vsaka od teh dejavnosti, pojavov ali ravnanj, lahko škodljivo vplivajo na premoženje in zdravje ljudi, se je zakonodajalec odločil, da za enkrat skupinske tožbe omogoči le za primere, ko posameznik ali podjetje s svojim ravnanjem povzroči okoljsko nesrečo, kot jo določa zakon, ki ureja varstvo okolja. Ta okoljsko nesrečo opredeljuje kot “nenadzorovan ali nepredviden dogodek, ki je nastal zaradi posega v okolje in ima takoj ali kasneje za posledico neposredno ali posredno ogrožanje življenja ali zdravja ljudi ali kakovosti okolja. Okoljska nesreča je tudi ekološka nesreča po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.”

Tipični primeri okoljskih nesreč, v zvezi s katerimi bi posamezniku lahko nastala škoda in v zvezi s katerimi je mogoče skupinsko uveljavljati odškodninsko odgovornost povzročitelja, so npr.:

  • izlitje raznoraznih snovi v okolje, ki povzročijo onesnaženje vodnih virov, zemlje, zraka (npr. izlitje nevarnega tovora v vodni vir, pri čemer je posamezniku s takšnim ravnanjem lahko povzročena škoda na zdravju ali pa premoženjska škoda (npr. s tem, ko je zaradi onesnaženja vodnega vira dobava čiste pitne vode dražja ali celo onemogočena in je vodo potrebno zagotavljati na drugačne ekonomske manj primerne načine));
  • požar, ki je posledica nedovoljenih ali nepremišljenih ravnanj in posegov v okolje (npr. požar, ki je posledica malomarne hrambe nevarnih snovi in ki povzroči hudo onesnaženje zraka, zemlje in vodnih virov, zaradi česar je prizadeto zdravje ljudi in njihovo premoženje – npr. pridelek na vrtovih, njivah, ipd.);
  • izpust nevarnih snovi v zrak (npr. nenadzorovan izpust nevarnih plinov v ozračje).

Zgoraj so navedene le nekatere najbolj tipične situacije, ki bi jih bilo mogoče kvalificirati kot okoljsko nesrečo. V kolikor ste v zgornjih opisih našli svoj primer ali primer, ki bi lahko bil podoben vašemu, ter menite, da je verjetno, da so bili z enakim ali podobnim ravnanjem oškodovani tudi drugi posamezniki, se obrnite na nas.

Uveljavi svoje pravice.

sl_SISlovenian